• Slajd1.png
  • Slajd2.png
  • Slajd3.png
  • Slajd4.png

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów zapraszamy na międzynarodową konferencję pt.: „Doradztwo polityczne i lobbing w politycznym procesie decyzyjnym”, która odbędzie się dnia 26.10.2018 w Collegium Polonicum w Słubicach.

Konferencja ma na celu podsumowanie projektu badawczego realizowanego pod kierownictwem Katedry Porównawczych Nauk Politycznych Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą we współpracy z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Podstawą zainteresowań badawczych stanowiących punkt wyjściowy niniejszego projektu jest pytanie o granice pomiędzy naukowym doradztwem politycznym a lobbingiem oraz ich praktyczna rola w politycznym procesie decyzyjnym. W ramach projektu wielopłaszczyznowej analizie w polsko-niemieckiej perspektywie porównawczej poddane zostały struktury doradztwa politycznego oraz sposób jego funkcjonowania, jak również proces podejmowania decyzji politycznych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów granicznych pomiędzy doradztwem politycznym a lobbingiem.

Obok prezentacji wyników analizy przeprowadzonej w ramach projektu konferencja ma stanowić przyczynek do przygotowania większego projektu badawczego uwzględniającego również inne kraje europejskie. Podejmowany w ramach projektu obszar badawczy należy w świetle zwiększającego się znaczenia doradztwa politycznego zarówno w politologicznej debacie naukowej jak i w polityce prowadzonej w krajach Unii Europejskiej uznać za niedostatecznie zgłębiony. Dlatego też ostatecznym celem projektu będzie wypełnienie tej luki poprzez realizację szerzej zakrojonego przedsięwzięcia badawczego.

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Językiem konferencji będzie język polski, niemiecki i angielski. Wystąpienia referentów oraz dyskusja podczas sesji plenarnej będą tłumaczone symultanicznie.

Dalsze informacje na temat projektu badawczego oraz biorących w nim udział naukowców znaleźć można pod następującym linkiem: https://www.border-studies.de/web/wim

 doradztwo PL

© Wissen ist Macht 2018
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation